معرفی دوباره فرهنگ پویا

پیش از این نوشته بودم:

 

درست در صفحه ی اول فرهنگ انگلیسی-فارسی ارزشمند و آموزنده ی پویا که توسط محمد رضا باطنی و دستیارانش پدید آمده، زیر ِ مدخل abandon نوشته شده است:

abandon to

واگذار کردن به، سپردن به

The affairs of the nation have been abandoned to dishonest politicians.

امور کشور به دست سیاستمداران نادرست سپرده شده است.

 

حالا امروز در همان فرهنگ ارزشمند پویا در صفحع 99 زیر مدخل benefit نوشته بود:

health benefits

خواص بهداشتی

the health benefits of moderate wine consumption

خواص بهداشتی نوشیدن شراب در حد اعتدال

 

پ ن: فرهنگ پویا از لحاظ دقت معادل های ارائه شده و نیز ارائه تنها معادل های مورد نیاز و نه معادل های اضافی، بی نظیر است. در نتیجه تقریباً به راحتی می توانید معادل فارسی واژه انگلیسی را که در یک متن خوانده اید، بیابید. این ویژگی به شما اجازه می دهد تا متن انگلیسی را بسیار راحت تر به فارسی ترجمه کنید.

فرهنگ هزاره نیز فرهنگ خوبی است اما فرهنگ پویا در ویژگی بالا که بیان کردم، قوی تر است.

 

/ 1 نظر / 30 بازدید
برادر

این باطنی از این با حال زحمت کشاست. حال کردم.