.

آخـرین برگ سـفرنـامه باران

                              ایـن است

                                           که زمین چرکیـن است

شفیعی کدکنی

/ 0 نظر / 20 بازدید