تک درخت سرو

 

"کوه های سفید"

هنوز هم وقتی باد غبار و دود را می راند و با خود به سویی می برد، دوباره آسمان تهران آبی می شود و کوه های راست قامت و پیشانی بلند البرز زیبایی مسحور کننده شان را باز به نمایش می گذارند.

پی نوشت: بلند ترین قله که بر روی خط الرأس می بیـنید همان قله توچال است.

پس نوشت: این روزها با صاف شدن هوا، منظره ی قله های برفی البرز حتی این خبرنگار آمریکایی را هم آنچنان به وجد آورده که مقاله اش را با توصیف آنها آغاز کرده است.

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۳٠ بهمن ۱۳۸٧ - سهراب