تک درخت سرو

 

ما... آنها

شیخنا و مرادنا، توماس ال فریدمن در افاضات گهربار اخیر خویش فرموده اند:

... China may have great airports, but last week it went back to censoring The New York Times and other Western news sites. Censorship restricts your people’s imaginations. That’s really, really dumb.

البته نباید از نظر دور داشت که میان ما و چین فرق هاست. آنها بی دین و بی خدایند و ما معتقد به آیین حنیف اسلام. و البته معلوم نیست که با این همه افتراق ظاهری، چرا در این وجه از حماقت که شیخ متذکر شده، ما هم دقیقاً به آنها رفته ایم... یا للعجب. استبداد چه معجزاتی که نمی آفریند.

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ٥ دی ۱۳۸٧ - سهراب