تک درخت سرو

 

های های

ماه مبارک شد و وقت ثواب

موقع تسبیح و دعا و کتاب

موسم افطار شود فتح باب

خلق همه منتظر توپ و تاب

گوش به گلبانگ اذان، های های

آمده ماه رمضان، های های

 

جمعی در ذکر خداوندگار

برخی خورده نهانی نهار

چندی الواط برای شکار

گشته به هر کوچه روان، های های

آمده ماه رمضان، های های

 

صف زده در سفره به یک منظره

مرغ و فسنجان و کباب و کره

فرنی و شامی، قدح افشره

چشم فقیران به در و پنجره

بلکه وزد بویی از آن، های های

آمده ماه رمضان، های های

 

ز اول شب تا به سحر هی بخور

بستنی و شیر، پیاپی بخور

دوغ عرب، ماست میامی بخور

تا که نگشته نفست طی، بخور

بلکه بگیری خفقان، های های

آمده ماه رمضان، های های

 

ای فقرا خون جگر قوت ماست

آتش دل دانه یاقوت ماست

سطح زمین سفره ناسوت ماست

دوش ملک تخته تابوت ماست

منزل ما باغ جنان، های های

آمده ماه رمضان، های های

 

« نسیم شمال »

 

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۳ شهریور ۱۳۸٧ - سهراب