تک درخت سرو

 

 

امروز بچه های قدیمی دور هم جمع می شوند. دلم می خواست در جمعشان باشم ولی نمی توانم چون دورم ازشان. فقط خواستم بهشان بگویم آی بچه ها یادی از ما هم بکنید. گرچه می دانم کمترشان اینجا را می خوانند
 
گـرچه یاران فارغـند از یـاد من
از من ایشان را هزاران یاد باد
 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۱ فروردین ۱۳۸٧ - سهراب