تک درخت سرو

 

 

نهان گشت آیین فرزانگان
پراگنده شد نام دیوانگان
هنر خوار شد، جادویی ارجمند
نهان راستی، آشکارا گزند
شده بر بدی دستِ دیوان دراز
ز نیکی نبودی سخن جز به راز
...
ندانست خود جز بد آموختن
جز از کشتن و غارت و سوختن
اشتباه نکنید! این را فردوسی هزار سال پیش در توصیف روزگاری گفت که ضحاک برای ایرانیان پدید آورده بود.

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ٧ اسفند ۱۳۸٦ - سهراب