تک درخت سرو

 

که گیتی به آغاز چون داشتند

سخن هر چه گویم همه گفته اند         بر ِ باغ ِ دانش همه رُفته اند

.....

پژوهند‌‌ه ی روزگار ِ نخست          گذشته سخن ها همه باز جُست

ز هر کشوری موبَدی سالخَورد          بیاورد کاین نامه را یاد کرد

بپُرسیدشان از کیان جهان           وزان نامدارن ِ فــرخ مهـــان

که گیتی به آغاز چون داشتند          که ایدون به ما خوار بگذاشتند

فردوسی

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱ - سهراب