تک درخت سرو

 

شاعرانه

این رباعی عجب تصویر شاعرانه ای دارد؛ تصورش را بکنید!

سویی سه شبه هلال و پروین سویی        سویـی ز چـراغ واحـه ای سـوسویی
لــب بــــــر لــب آب زنــدگـــــانـی دارم        در حلقه به حلـقه حجـله ی گیسویی
                                                                                                                « آتش »

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱٠ آذر ۱۳۸٦ - سهراب