تک درخت سرو

 

معرفی فرهنگ پویا

درست در صفحه ی اول فرهنگ انگلیسی-فارسی ارزشمند و آموزنده ی پویا که توسط محمد رضا باطنی و دستیارانش پدید آمده، زیر ِ مدخل abandon نوشته شده است:

abandon to

واگذار کردن به، سپردن به

The affairs of the nation have been abandoned to dishonest politicians.

امور کشور به دست سیاستمداران نادرست سپرده شده است.


پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۳ خرداد ۱۳٩٠ - سهراب