تک درخت سرو

 

سرشت سیاست

«

... دانشمندان سیاسی گرچه ممکن است از لحاظ سیاسی و عملی، منشأ اثری نباشند، اما حوزه‌ای از فعالیت انسانی را موضوع مطالعات خود قرار می‌دهند که تعیین‌کننده بسیاری دیگر از حوزه‌های زندگی انسان است. سیاست و تحولات سیاسی بر کل حیات اجتماعی تأثیر می‌گذارد. با یک سوء تصمیم و یا تصمیم‌گیری ممکن است جنگ، انقلاب، کودتا یا اصلاحاتی صورت گیرد که همه‌ی حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دینی، فکری و فردی افراد را دگرگون سازد. رشد و توسعه‌ی اجتماعی و فرهنگی بواسطه‌ی اصلاحات سیاستمداران بزرگ ممکن می‌گردد، همچنانکه جنگ و تباهی و انحطاط اجتماعی از بداندیشی و بی‌کفایتی دولتمردان مایه می‌گیرد؛ بعلاوه شهروندان به طور اجباری عضو سازمانی هستند که دولت نام دارد و همه وجوه و مراحل زندگی ایشان در درون چنان سازمانی شکل می‌گیرد: سرشماری می‌شود، شناسنامه پیدا می‌کند، تابع قوانین مختلف دولتی می‌شود و باید در مراحل مختلف زندگی خود از قدرتهای مختلف اطاعت کند. دولتها در همه جا در سیاستگذاری اقتصادی،‌ برنامه‌ریزی آموزشی، توسعه شهری، تأمین ارتباطات و غیره نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. بنابراین سیاست با کل زندگی انسانها در جامعه سروکار دارد و از تعیین‌کننده‌ترین عوامل زندگی انسان است.

»

حسین بشیریه، آموزش دانش سیاسی، نشر نگاه معاصر، چاپ هشتم، ١٣٨۶

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ٢٢ فروردین ۱۳۸٩ - سهراب