تک درخت سرو

 

ورای مسجد و میخانه راهی است

ره میـخـــــانه و مســجد کـدام است            که هر دو بر من مسکین حرام است

نه در مسـجد گذارندم که رنـد است            نه در میخـانه کاین خمـار خام است

ورای مسـجد و میخـانه راهی اسـت            بجوییـد ای عزیـزان کاین کـدام است

به میخانه امامی مست خفته است            نمی‌دانـم که آن بت را چه نام است

مــرا کـعـبـــــه خــرابـات اســت امــروز           حریفـم قاضی و ســـاقی امام است

بـرو عــطــــار کاو خـود می‌شــــناســد

که سرور کیست سرگردان کدام است

 

از اینجا بشنوید

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ٧ امرداد ۱۳۸۸ - سهراب