تک درخت سرو

 

درخت و کوه

پدر بزرگم گفت: هیچ چیزی مثل درخت و کوه قشنگ نیست...

پدربزرگم گفت: کوه های شمال عراق قشنگ تر از کوه های ایرانه...

پدربزرگم گفت: پدربزرگ من، پدر پدرم، سه بار عراق رفته؛ فرار کرده... یک بار سه سال شمال عراق مانده...

پدربزرگم قبلاً از پدرش هم برایم گفته بود. از اینکه رضاشاه به تهران تبعیدش کرده بود...

داستان زندگی پدربزرگم را هم که می دانستم...

تا ببیـنم برای من کوه های کجا قشنگ تر از کوه های  اینجا جلوه می کند...

کانال را عوض کردم. دیگر کوه های کردستان نبود. موزیک ویدئویی از بریتـنی را نشان می داد.

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ٢٤ تیر ۱۳۸۸ - سهراب