تک درخت سرو

 

"..غبار آلوده مهر و ماه..."

راننده می گفت که گرد و خاک و آلودگی از عربستان و عراق آمده است و با خود انواع بیماری ها را هم آورده. گفت اصلاً هر چه می کشیم از دست همین اعراب است. آن صدام یادت هست که با ایران چه کرد. گفتم نمی شود همه چیز را یک طرفه دید. حداقل خوبیشان را هم بگو. هرچه باشد ما اسلام را هم از همین اعراب هدیه گرفته ایم. چیزی نگفت.

اما مسافری که در آن بین سوار شد گرد و غبار را سوغات سوریه می دانست. ولی من که می دانستم سوریه و عراق و عربستان و اینها همه اش بهانه ای بیش نیست، دست آخر برای حاضرین در تاکسی پرده از راز این ماجرا برداشتم:

« به نظر من مردمی که اینچنین سرکشی می کند باید هم انتظار چنین عذاب آسمانی را داشته باشد. »

نمی دانم چرا راننده پیر و فرتوت پوزخند زد. شاید به خاطر حرف من.

.

پس‌نوشت: رفیق خوزستانی‌ام می‌گفت شاید در دو سال اخیر سی بار گرد و غبار خوزستان را در هم پیچیده باشد. اما فقط زمانی این خبر مهم باید منتشر شود که غبار تا تهران برسد. البته مسایل روز هم در رسانه‌ای شدن این گرد و غبار نقش اساسی داشته است.


پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱٥ تیر ۱۳۸۸ - سهراب