تک درخت سرو

 

صبح است ساقیا! قدحی پر شراب کن

Today's one of those rare days of fresh air in the morning and nice view of snowy peaks in the megalopolis of Tehran, after about two month of air pollution warning condition.

Today, not only Alborz peaks are clearly visible but also one could see BibiShahrBaanoo mounts, located in the farthest eastern part of the city.

Today I have a lot of exciting things to do at work, and enjoy!

 

PS

دور ِ فلک درنگ ندارد، شتاب کن!

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱٢ دی ۱۳۸٩ - سهراب

دیگه چه خبر؟

کوتاه و گذرا و جذاب، از اخبار داخلی

روزنامه ایران، سال شانزدهم، شماره ۴۶٨۵، چهارشنبه ٨ دی ماه ١٣٨٩، ٢٩ دسامبر ٢٠١٠، ایران داخلی، صفحه ٣، بالای صفحه، سمت راست، تحت عنوان «دیگه چه خبر؟» با فونت ریز نوشته بود:

«اعدام یک عضو گروهک منافقین و یک جاسوس موساد»

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱٠ دی ۱۳۸٩ - سهراب